Ποια πιστοποιητικά και ποιες ληξιαρχικές πράξεις εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω Gov.gr


Τα ΚΕΠ μπορούν να χορηγήσουν τα παρακάτω αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικά δημοτολογίου με τη χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης:
1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης
4. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου
5. Πιστοποιητικό γέννησης
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Πιστοποιητικό ιθαγένειας
8. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
Τα ανωτέρω αποσπάσματα και πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και εφόσον εκτυπωθούν, δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω επικύρωση, σφραγίδα ή υπογραφή.