Τι είναι η «πατέντα»;


Τι είναι η «πατέντα»;
• Η απόδοση της έννοιας στα ελληνικά είναι «δίπλωμα ευρεσιτεχνίας». Διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής.
• Στην Ελλάδα αρμόδιος για την χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο ν. 1733/1987.
• Η διάρκεια ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι είκοσι έτη και αρχίζει από την επόμενη της ημέρας κατάθεσης της αίτησης για την χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
• Όταν η εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας επιβάλλεται για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι οι λόγοι δημόσιας υγείας, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να υπάγεται σε καθεστώς υποχρεωτικής αδειοδότησης.