Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα


Τι είναι το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα;
• Πιστοποιεί την δικαστική φερεγγυότητα του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου για την συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς, την χορήγηση δανείου και κάθε άλλη νόμιμη χρήση.
• Ενοποιεί είκοσι πέντε (25) πιστοποιητικά οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορούν στην δικαστική φερεγγυότητα, τα οποία εκδίδονταν από τα Δικαστήρια. Κατά συνέπεια, αυτά τα είκοσι πέντε (25) επιμέρους πιστοποιητικά καταργούνται.
•Η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή του πιστοποιητικού θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του solon.gov.gr για όσα δικαστήρια έχουν υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης.
• Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για το Πρωτοδικείο Αθήνας, το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, το Πρωτοδικείο Πειραιά
Σταδιακά, θα ενταχθούν όλα τα Δικαστικά Καταστήματα.
•  Αναφορικά με τις εταιρείες και την πληρέστερη εικόνα της δικαστικής τους φερεγγυότητας, οι πληροφορίες θα πρέπει να αναζητούνται τόσο από το εκάστοτε αρµόδιο Πρωτοδικείο όσο και από το Γ.Ε.ΜΗ.