Αναστολή υποχρέωσης καταβολής μεγαροσήμων και λοιπών τελών για την έκδοση διοικητικών εγγράφων έως και την 31η.8.2021


Η υποχρέωση καταβολής μεγαρόσημων και λοιπών τελών, παραβόλων και εισφορών για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων αναστέλλεται έως την 31.8.2021.