Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 261 του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α’68) σχετικά με την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος


Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 32/24.05.2021 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 261 του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α’68) σχετικά με την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και το χρόνο έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ για την αιτία αυτή», σύμφωνα με την οποία:
• Η σύνταξη λόγω γήρατος αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα
• Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση