Μπορώ να κατοχυρώσω ένα μοτίβο ή μία κίνηση ως εμπορικό σήμα; 3+1 πληροφορίες σχετικά με το νόμο για τα εμπορικά σήματα


  1. Ο νόμος προβλέπει την δυνατότητα υποβολής λεκτικού σήματος, απεικονιστικού σήματος, σήματος τρισδιάστατου σχήματος, σήματος θέσης, σήματος μοτίβου, σήματος κίνησης, οπτικοακουστικού σήματος και ολογραφικού σήματος. Το σήμα θέσης συνίσταται στον συγκεκριμένο τρόπο τοποθέτησης ή επίθεσης του σήματος στο προϊόν. Το σήμα μοτίβου συνίσταται σε ένα σύνολο στοιχείων, τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτό τρόπο. Το σήμα κίνησης συνίσταται σε ή περιλαμβάνει μία κίνηση ή μεταβολή της θέσης των στοιχείων του σήματος. Το ολογραφικό σήμα συνίσταται σε στοιχεία με ολογραφικά χαρακτηριστικά.
  2. Ο νόμος προβλέπει την έννοια του σήματος πιστοποίησης. Το σήμα πιστοποίησης διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά στο υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τη γεωγραφική προέλευση, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση.
  3. Κατά την εξέταση της δήλωσης κατάθεσης σήματος ο Ερευνητής της Διεύθυνσης Σημάτων μπορεί να εντοπίζει προγενέστερα σήματα και προγενέστερες δηλώσεις σημάτων και ενημερώνει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τους δικαιούχους, προκειμένου να ασκήσουν, εάν το επιθυμούν, ανακοπή.
  4. Τα αστικά ή ποινικά δικαστήρια με τις αποφάσεις τους για προσβολή σήματος μπορούν, ύστερα από αίτηση του ενάγοντος ή του πολιτικώς ενάγοντος, αντίστοιχα, να διατάσσουν την δημοσίευση της απόφασης στο διαδίκτυο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.