Η με αριθμό 95207/5.10.2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων


Με τη με αριθμό 95207/5.10.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την αναγραφή του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. στα εταιρικά έγγραφα εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν θέματι εγκύκλιο  ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:

  1. Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
  2. Σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
  3. Σε κάθε εταιρικό έγγραφο που φέρει την επωνυμία εταιρείας/υποκαταστήματος (π.χ. επιστολές και δελτία παραγγελίας, συμβάσεις)
  4. Στους διαδικτυακούς τόπους (websites)
  5. Στα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops)

Κατ’ εξαίρεση, η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και τα τιμολόγια.