Ποια περιστατικά συνιστούν σπουδαίο λόγο για τον αποκλεισμό εταίρου από μία ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία;


Σύμφωνα με το νόμο 4072/2012, εάν συντρέχει στο πρόσωπο ενός εταίρου κάποιο περιστατικό που θα δικαιολογούσε την λύση μίας ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί, ύστερα από αίτηση των λοιπών εταίρων, αντί της λύσης της εταιρίας, να διατάξει τον αποκλεισμό του εταίρου.

Ο σπουδαίος λόγος κρίνεται κατά τις περιστάσεις της κάθε εταιρίας, διότι τα ίδια πραγματικά περιστατικά που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία μίας εταιρίας, σε μία άλλη εταιρία ενδέχεται να μην έχουν καμία επίπτωση. Οι επιπτώσεις είναι απαραίτητο να παρουσιάζουν το στοιχείο της μονιμότητας και να μην έχουν προσωρινό χαρακτήρα.

Επίσης, ο σπουδαίος λόγος, πρέπει κατά βάση να αναφέρεται στις σχέσεις της εταιρίας και όχι στο πρόσωπο των εταίρων, εκτός αν στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία παίζουν πρωτεύοντα ρόλο.

Περιστατικά που συνιστούν σπουδαίο λόγο είναι η κακή πορεία των εταιρικών υποθέσεων και η έλλειψη κερδών, η αθέτηση των εταιρικών υποχρεώσεων, η κακή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, η έλλειψη συνεργασίας, οι διαφωνίες μεταξύ των εταίρων, ο κλονισμός της εμπιστοσύνης και πάντα σε συνάρτηση με αποχρώντες οικονομικούς λόγους, που έχουν ως επακόλουθο είτε την παράλυση της λειτουργίας είτε την αδυναμία της εκπλήρωσης του σκοπού της.