Ποιοι είναι οι λόγοι λύσης μιας προσωπικής εμπορικής εταιρείας;


Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 259 του νόμου 4072/2012 η ομόρρυθμη εταιρεία λύεται 1) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, 2) με απόφαση των εταίρων, 3) με την κήρυξή της σε πτώχευση και 4) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Η εκ μέρους εταίρου καταγγελία της εταιρείας έχει πλέον απαλειφθεί ως προβλεπόμενος από το νόμο λόγος λύσης της προσωπικής εταιρείας, ισχύει όμως ως τέτοιος λόγος, εφόσον προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση.

Ωστόσο, στην εκάστοτε εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρείας. Τέτοιοι δε λόγοι δεν αποκλείεται να είναι και γεγονότα, που επιφέρουν την έξοδο εταίρου από την εταιρεία και που αφορούν σε μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρων (όπως θάνατος ή πτώχευση εταίρου ή θέση του υπό δικαστική συμπαράσταση κ.λπ.) ή και η καταγγελία της εταιρείας από μέρους εταίρου. Συνεπώς, η καταγγελία αποτελεί πλέον λόγο λύσης της ομόρρυθμης εταιρείας, μόνον αν προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση και με τους όρους, που προβλέπονται σ’ αυτή.

Περαιτέρω, κατά τα προαναφερόμενα, η ομόρρυθμη εταιρεία λύεται, μεταξύ άλλων, και με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Η δικαστική λύση της εταιρείας για σπουδαίο λόγο αφορά τόσο στην αορίστου όσο και στην ορισμένου χρόνου εταιρεία. Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της διατήρησης της επιχείρησης και δεδομένου του ότι προβλέπεται και δικαίωμα εξόδου του εταίρου, σύμφωνα με το άρθρο 261 του νόμου 4072/2012, το δικαίωμα δικαστικής λύσης της εταιρείας συνιστά έσχατο μέσο αντιμετώπισης της κατάστασης, που ανέκυψε με τη συνδρομή του σπουδαίου λόγου και εγείρεται, επομένως, μόνο σε περίπτωση που δεν ανευρέθηκε άλλος τρόπος άρσης του αδιεξόδου.

Αναφορικά με την ετερόρρυθμη εταιρεία, ο νόμος 4072/2012 προβλέπει περαιτέρω ότι σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία λύνεται, εκτός αν με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, που πρέπει να καταχωρισθεί μέσα σε τέσσερις (4) μήνες στο Γ.Ε.ΜΗ., ένας από τους ετερόρρυθμους εταίρους καταστεί ομόρρυθμος εταίρος ή αν εισέλθει στην εταιρεία νέος εταίρος ως ομόρρυθμος.