Μπορεί επιχείρηση που δεν είναι υπόχρεη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. να δεσμεύσει το διακριτικό τίτλο της;


Με την εγκύκλιο 103399/27-10-2022 του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ., Διεύθυνση Εταιρειών, Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)», προβλέπεται η αυτόματη δέσμευση διακριτικού τίτλου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα δύνανται να δεσμεύσουν αυτόματα διακριτικό τίτλο στο ενιαίο Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων. Η εν λόγω δυνατότητα δεν γεννά καμία υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στο Επιμελητήριο, εφόσον πρόκειται για πρόσωπα που δεν έχουν σχετική υποχρέωση εγγραφής. Για τη δέσμευση διακριτικού τίτλου ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Στη διεύθυνση https://services.businessportal.gr/ ο ενδιαφερόμενος ακολουθεί τις αναρτημένες οδηγίες εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. ως «μη υπόχρεος εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.» Στη συνέχεια, με τους κωδικούς του εισέρχεται στο σύστημα, επιλέγει από το κεντρικό μενού “αυτόματη δέσμευση διακριτικού τίτλου» και ακολουθώντας τους ισχύοντες κανόνες και οδηγίες κάνει δέσμευση του επιθυμητού λεκτικού.