Ποια έγγραφα απαιτούνται για την χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπή εταιρεία για την συμμετοχή σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα (πλην ανωνύμων εταιρειών);


  1. Καταστατικό του αλλοδαπού νομικού προσώπου, επίσημα μεταφρασμένο (προξενική θεώρηση- Apostille)
  2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας φορολογικής αρχής για την ύπαρξη του νομικού προσώπου, επίσημα μεταφρασμένο
  3. Πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου του αλλοδαπού νομικού προσώπου για τον ορισμό εκπροσώπου στην Ελλάδα, επίσημα μεταφρασμένο
  4. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου στην Ελλάδα για την αποδοχή της εκπροσώπησης, την έδρα και τη νομική μορφή του αλλοδαπού νομικού προσώπου
  5. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου στην Ελλάδα για την διεύθυνσή του στην Ελλάδα
  6. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του εκπροσώπου στην Ελλάδα
  7. Έντυπο Δ211