Προϋποθέσεις και έγγραφα που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία

Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για παροχή εξαρτημένης εργασίας, καταθέτει αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στην οποία αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, ο τομέας, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Η αρμόδια […]

Άδεια διαμονής για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (άδεια διαμονής «Τύπου Β.5»)

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 100 του ν. 5038/2023 με τον τίτλο “Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή) (άδεια διαμονής «Τύπου Β.5»)” με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε (5) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας, που: α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε […]

Άδεια διαμονής για χρηματοοικονομικές επενδύσεις (άδεια διαμονής Τύπου «Β.4»)

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 99 του ν. 5038/2023 με τον τίτλο “Χρηματοοικονομικές επενδύσεις (άδεια διαμονής Τύπου «Β.4»)” με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία αφορά στην πραγματοποίηση της επένδυσης και στη σκοπιμότητα χορήγησης, δύναται να χορηγηθεί άδεια διαμονής στην […]

Άδεια διαμονής για μετόχους- εταίρους, μέλη ΔΣ, διαχειριστές, νομίμους εκπροσώπους ημεδαπών εταιρειών ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα (άδεια διαμονής τύπου «Β.3»)

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 98 του ν. 5038/2023 με τον τίτλο “Στελέχη εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα, θυγατρικές αλλοδαπών εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (μέτοχοι – εταίροι, μέλη Δ.Σ., διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι) – (άδεια διαμονής τύπου «Β.3»)” με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων […]

Άδεια διαμονής για πραγματοποίηση επένδυσης μέσω σύστασης και λειτουργίας επιχείρησης (άδεια διαμονής τύπου «Β.2»)

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 97 του ν. 5038/2023 με τον τίτλο “Άδεια διαμονής για πραγματοποίηση επένδυσης μέσω σύστασης και λειτουργίας επιχείρησης (φυσικά πρόσωπα μέλη Δ.Σ., μέτοχοι – εταίροι) – (άδεια διαμονής τύπου «Β.2»)” με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η […]

Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα (άδεια διαμονής τύπου «Β1»)

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 96 του ν. 5038/2023 με τον τίτλo “Στρατηγικοί επενδυτές (φυσικά πρόσωπα – μέλη Δ.Σ., μέτοχοι) (άδεια διαμονής τύπου «Β1»)” με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν πρότασης της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία αφορά στην επιβεβαίωση του χαρακτηρισμού της επένδυσης ως στρατηγικής […]

Μέρος Ε’ του Ν. 5038/2023: Άδειες διαμονής για επενδυτικούς λόγους (άδεια διαμονής τύπου «Β»)

Το Μέρος Ε’ του Ν. 5038/2023 (άρθρα 94-100) περιλαμβάνει διατάξεις για έκδοση ή ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτικούς λόγους (άδεια διαμονής τύπου «Β»). Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει νόμιμα στην χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένουν νόμιμα στη χώρα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτικούς λόγους (άδεια […]

Ο νόμος 5038/2023 με τίτλο “Κώδικας Μετανάστευσης”

Ο νόμος 5038/2023 ενσωμάτωσε την Οδηγία (ΕΕ) 2021/1883/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και την κατάργηση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου (L 382). Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 5038/2023 σκοπός του νόμου […]

Κεφάλαιο Γ του Ν. 5038/2023: Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης (άδεια διαμονής τύπου «Ε.2»)

Στο κεφάλαιο Γ του Ν. 5038/2023 περιλαμβάνονται διατάξεις που εφαρμόζονται σε πολίτες τρίτων χωρών, που αιτούνται εισόδου και διαμονής στην ελληνική επικράτεια στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου με σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση ή έχουν γίνει δεκτοί στην Ελλάδα στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης ως διευθυντικά στελέχη, ειδικευμένοι εργαζόμενοι ή ασκούμενοι εργαζόμενοι. Στην […]

Information and supporting documents to open a bank account in Greece

1.      Full name and father’s name 2.      Identity card or passport number 3.      Issuing authority 4.      Date and place of birth -. EU Member States’ Identity Card -. Valid passport -. Law Enforcement and Armed Forces personnel identity card -. Special document of Asylum seekers or International Protection Applicant Card issued by the Hellenic Ministry […]