Μπορεί επιχείρηση που δεν είναι υπόχρεη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. να δεσμεύσει το διακριτικό τίτλο της;

Με την εγκύκλιο 103399/27-10-2022 του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ., Διεύθυνση Εταιρειών, Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)», προβλέπεται η αυτόματη δέσμευση διακριτικού τίτλου […]

Kανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου

Με την εγκύκλιο 103399/27-10-2022 του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ., Διεύθυνση Εταιρειών, Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: “Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)”, ενόψει της θεσμοθέτησης του εθνικού Μητρώου […]

Ποιοι είναι οι λόγοι λύσης μιας προσωπικής εμπορικής εταιρείας;

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 259 του νόμου 4072/2012 η ομόρρυθμη εταιρεία λύεται 1) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, 2) με απόφαση των εταίρων, 3) με την κήρυξή της σε πτώχευση και 4) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Η εκ μέρους εταίρου καταγγελία της εταιρείας έχει […]

Άρθρο 96 ν. 5007/2022: Το ανώτατο όριο αναπροσαρμογής του μισθώματος για τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων του 2023

Με την διάταξη του άρθρου 96 ν. 5007/2022 καθορίσθηκε ανώτατο όριο αναπροσαρμογής μισθώματος για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2023. Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη για τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995, επιτρέπεται, από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, αναπροσαρμογή […]

Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει την ίδια ή παρόμοια επωνυμία με την επιχείρησή μου;

Η εμπορική επωνυμία ανήκει στα διακριτικά, γνωρίσματα του προσώπου, προσδιορίζει υποχρεωτικά στις συναλλαγές το φορέα της επιχείρησης (επιχειρηματία) και διαφοροποιείται τόσο από το ιδιαίτερο γνώρισμα της επιχείρησης ή του εμπορικού καταστήματος της (διακριτικό τίτλο) όσο και από τα διακριτικά γνωρίσματα των προϊόντων της επιχείρησης (σήμα και ιδιαίτερος σχηματισμός). Το δικαίωμα στην εμπορική επωνυμία αποκτάται με […]

Κάποιος μιμείται τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησής μου. Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Διακριτικό γνώρισμα συνιστά το όνομα του επιχειρηματία ή η επωνυμία της επιχείρησής του (γνωρίσματα διακριτικά του φορέα της επιχείρησης), ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησής του ή του καταστήματος του, καθώς και κάθε άλλο ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα ή και σημείο τους, που θεωρείται ως τέτοιο κατά τις συναλλαγές, σύμφωνα με το ν. 146/1914 για τον αθέμιτο […]

Προβλέπεται στο νόμο η προστασία του domain name της επιχείρησής μου;

Το domain name (όνομα χώρου) επιτελεί κατ’ ουσία ρόλο ηλεκτρονικής διεύθυνσης επιτρέποντας την επικοινωνία του χρήστη του διαδικτύου με τον κάτοχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Έτσι, ο χρήστης, συνδεόμενος με ένα όνομα διαδικτύου, έρχεται σε επαφή με τα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα δεδομένα και κατ’ επέκταση με το πρόσωπο, στο οποία ανήκει η ιστοσελίδα. Το domain name […]

Νέο δίκαιο για τις ψηφιακές συναλλαγές

Ο νόμος 4967/2022 ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη τις Οδηγίες 2019/770/ΕΕ και 2019/771/ΕΕ. Με το νόμο 4967/2022 εκσυγχρονίζονται οι ρυθμίσεις για την πώληση (513 ΑΚ επ.), με την εισαγωγή κανόνων για την πώληση πράγματος με ψηφιακά στοιχεία, αναδιαρθρώνεται η ευθύνη του πωλητή για μη ανταπόκριση του πράγματος στη σύμβαση (534 ΑΚ επ.), εισάγεται ένας νέος […]

Η με αριθμό 95207/5.10.2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Με τη με αριθμό 95207/5.10.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την αναγραφή του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. στα εταιρικά έγγραφα εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν θέματι εγκύκλιο  ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά: Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι […]

Ο νόμος 4933/2022 (ΦΕΚ Α 99/20.05.2022) εισήγαγε πληθώρα νέων ρυθμίσεων στο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή και στους κανόνες ρύθμισης της αγοράς

Ο νόμος 4933/2022 (ΦΕΚ Α 99/20.5.2022), ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 20 Μαΐου 2022 και εισήχθη για την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία  2019/2161 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγει πληθώρα νέων ρυθμίσεων στο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή και στους κανόνες ρύθμισης της αγοράς. Οι εν λόγω αλλαγές μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:Εισαγωγή […]