Η με αριθμό 95207/5.10.2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Με τη με αριθμό 95207/5.10.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την αναγραφή του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. στα εταιρικά έγγραφα εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν θέματι εγκύκλιο  ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά: Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι […]

Ο νόμος 4933/2022 (ΦΕΚ Α 99/20.05.2022) εισήγαγε πληθώρα νέων ρυθμίσεων στο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή και στους κανόνες ρύθμισης της αγοράς

Ο νόμος 4933/2022 (ΦΕΚ Α 99/20.5.2022), ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 20 Μαΐου 2022 και εισήχθη για την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία  2019/2161 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγει πληθώρα νέων ρυθμίσεων στο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή και στους κανόνες ρύθμισης της αγοράς. Οι εν λόγω αλλαγές μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:Εισαγωγή […]

Τι είναι το Metaverse και ποια είναι τα νομικά ζητήματα που εγείρει;

Αρχικά, επισημαίνουμε ότι θα ασχοληθούμε εκτενώς με αυτό το αντικείμενο, συνεπώς η παρούσα δημοσίευση δεν συνιστά παρά μόνο την αρχή μιας σειράς δημοσιεύσεων μας, σχετικά με το θέμα.Ο όρος  “metaverse” συνιστά συνδυασμό της ελληνικής λέξης «μετά» με την αγγλική λέξη “universe” και θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ως «μετασύμπαν», θέλοντας να περιγράψει έναν εικονικό […]

Μπορώ να κατοχυρώσω ένα μοτίβο ή μία κίνηση ως εμπορικό σήμα; 3+1 πληροφορίες σχετικά με το νόμο για τα εμπορικά σήματα

Ο νόμος προβλέπει την δυνατότητα υποβολής λεκτικού σήματος, απεικονιστικού σήματος, σήματος τρισδιάστατου σχήματος, σήματος θέσης, σήματος μοτίβου, σήματος κίνησης, οπτικοακουστικού σήματος και ολογραφικού σήματος. Το σήμα θέσης συνίσταται στον συγκεκριμένο τρόπο τοποθέτησης ή επίθεσης του σήματος στο προϊόν. Το σήμα μοτίβου συνίσταται σε ένα σύνολο στοιχείων, τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτό τρόπο. Το σήμα κίνησης […]

Ποια είναι η έννοια των σημάτων πιστοποίησης που εισήγαγε ο νόμος 4679/2020 για τα εμπορικά σήματα;

Τα σήματα πιστοποίησης που εισάγονται με το νόμο 4679/2020 για τα εμπορικά σήματα είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά στο υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τη γεωγραφική προέλευση, από […]