Υπ’ αρ. 37/2024 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς

Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αρ. 37/2024 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς κατά τη διάταξη του άρθρου 77 παρ.1 του ν.4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών” (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018), από την έναρξη ισχύος του οποίου (1η.1.2019, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 190 παρ. 1 αυτού), καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 63δ […]

Υπ’ αρ. 10/2024 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας

Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2024 απόφαση του Εφετείου Λαμίας, κατά την διάταξη του άρθρου 40 παρ. 1 περ. α και 2 του ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», το οποίο προβλέπει την άσκηση ελέγχου των Α.Ε., όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 49 του ν. 3604/2007, δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο […]

Ποια έγγραφα απαιτούνται για την χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπή εταιρεία για την συμμετοχή σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα (πλην ανωνύμων εταιρειών);

Καταστατικό του αλλοδαπού νομικού προσώπου, επίσημα μεταφρασμένο (προξενική θεώρηση- Apostille) Πιστοποιητικό της αρμόδιας φορολογικής αρχής για την ύπαρξη του νομικού προσώπου, επίσημα μεταφρασμένο Πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου του αλλοδαπού νομικού προσώπου για τον ορισμό εκπροσώπου στην Ελλάδα, επίσημα μεταφρασμένο Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου στην Ελλάδα για την αποδοχή της εκπροσώπησης, την έδρα και τη νομική […]

Υπ’ αρ. 255/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών

Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αρ. 255/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών υπό την ισχύ του Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», η ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ρυθμιζόταν από τη διάταξη του άρθρου 22α, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι τη θέση σε ισχύ του Ν. 4548/2018 «Περί αναμόρφωσης του δικαίου των […]

Υπ’ αρ. 1204/2023 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αρ. 1204/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών δεν ανιχνεύεται ότι ο νομοθέτης παρέλειψε από παραδρομή ή άλλο λόγο να μνημονεύσει και τους εμπράγματους δικαιούχους ως ενεργητικά νομιμοποιούμενους της αίτησης εγγραφής στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 184 παρ. 5 ν. 4548/2018. Σε περίπτωση προσβολής του ενεχύρου, οι εμπράγματοι δικαιούχοι και […]

Τι απαιτείται για τη μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία;

Σύμφωνα με το άρθρο 123 ν. 4601/2019 «1. Σε περίπτωση μετατροπής σε κεφαλαιουχική εταιρεία απαιτείται προηγούμενη εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018. 2. Η έκθεση εξακρίβωσης που συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 υποβάλλεται σε δημοσιότητα με ανάλογη εφαρμογή της […]

Τι περιλαμβάνει το βιβλίο μετόχων της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του νόμου 4548/2018;

Στο βιβλίο μετόχων καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την ηλεκτρονική τήρηση του […]

Τι είναι το μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος- διαχειριστής) σύμφωνα με το άρθρο 115 ν. 4548/2018;

Σύμφωνα με το άρθρο 115 ν. 4548/2018, αντί διοικητικού συμβουλίου, το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας μπορεί να προβλέπει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και […]

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ο διορισμός προσωρινής διοίκησης ανώνυμης εταιρείας από το δικαστήριο;

Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, μόνο 1) αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση ή 2) αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου. Με την πρόβλεψη αυτή επιδιώκεται η προστασία των συμφερόντων του νομικού προσώπου και των τρίτων (εταίρων, πιστωτών) που […]

Ποια περιστατικά συνιστούν σπουδαίο λόγο για τον αποκλεισμό εταίρου από μία ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία;

Σύμφωνα με το νόμο 4072/2012, εάν συντρέχει στο πρόσωπο ενός εταίρου κάποιο περιστατικό που θα δικαιολογούσε την λύση μίας ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί, ύστερα από αίτηση των λοιπών εταίρων, αντί της λύσης της εταιρίας, να διατάξει τον αποκλεισμό του εταίρου. Ο σπουδαίος λόγος κρίνεται κατά τις περιστάσεις της κάθε εταιρίας, διότι […]