Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ο διορισμός προσωρινής διοίκησης ανώνυμης εταιρείας από το δικαστήριο;

Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, μόνο 1) αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση ή 2) αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου. Με την πρόβλεψη αυτή επιδιώκεται η προστασία των συμφερόντων του νομικού προσώπου και των τρίτων (εταίρων, πιστωτών) που […]

Ποια περιστατικά συνιστούν σπουδαίο λόγο για τον αποκλεισμό εταίρου από μία ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία;

Σύμφωνα με το νόμο 4072/2012, εάν συντρέχει στο πρόσωπο ενός εταίρου κάποιο περιστατικό που θα δικαιολογούσε την λύση μίας ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί, ύστερα από αίτηση των λοιπών εταίρων, αντί της λύσης της εταιρίας, να διατάξει τον αποκλεισμό του εταίρου. Ο σπουδαίος λόγος κρίνεται κατά τις περιστάσεις της κάθε εταιρίας, διότι […]

Μπορεί να γίνει σύσταση ΙΚΕ με την χρήση καταστατικού που έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα;

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 5 ν. 4072/2012 το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ) και οι τροποποιήσεις του, εφόσον είναι ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και οι αποφάσεις των εταίρων της και τα πρακτικά μπορούν να συντάσσονται και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 14 του […]

Τι πρέπει να γνωρίζω για την σύσταση ενός σωματείου;

Τι είναι το σωματείο; Σωματείο είναι η ένωση προσώπων που επιδιώκει μη κερδοσκοπικό σκοπό. Αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί ένα σωματείο χρειάζονται είκοσι (20) τουλάχιστον ενήλικα μέλη. Ποιος νόμος προβλέπει τα σχετικά με την σύσταση ενός σωματείου; Ο Αστικός Κώδικας. Το δικαίωμα […]