Πώς κηρύσσεται απόφαση διαζυγίου αλλοδαπού δικαστηρίου εκτελεστή στην Ελλάδα;

Από τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 780, 905 παρ. 4 και 323 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, η οποία αφορά μεν στην προσωπική κατάσταση, εμπίπτει δε στις, κατά το ελληνικό δίκαιο, ως δίκαιο της lex fori (ΕφΑθ 727/2006, ΕλλΔνη 2007, σελ. 1708· ΠολΠρωτΑθ 9970/1997, ΕλλΔνη 1998/677· ΜονΠρωτΘεσ 14678/2010, ΤΝΠ Ισοκράτης· ΜονΠρωτΠειρ 262/2009, […]

Υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα με αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου

Δυνάμει απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου έγινε δεκτή η αίτηση που υποβάλαμε για λογαριασμό εντολέως μας, η οφειλή του οπoίου προς τις τράπεζες ανερχόταν στο ποσό των 114.821,82 ευρώ. Δυνάμει της παραπάνω απόφασης το Δικαστήριο δέχθηκε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι θετικές κι ελλείπουν οι αρνητικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του […]