ΕΤΑΙΡΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟ

Εμπορικές Εταιρίες ﹥﹥﹥﹥ Προσωπική Εταιρία ﹥﹥﹥﹥ Ομόρρυθμη Εταιρία (ΟΕ) ﹥﹥﹥﹥ Ετερόρρυθμη Εταιρία (ΕΕ) ﹥﹥﹥﹥ Κεφαλαιουχική Εταιρία – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) ﹥﹥﹥﹥ Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ) ﹥﹥﹥﹥ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ﹥﹥﹥﹥ Σύσταση εταιρίας στην Κύπρο

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες για τη συμμόρφωσή τους στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και το σύνολο των δραστηριοτήτων τους από το χρονικό σημείο της σύστασης μέχρι τη λύση τους.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • null

  Τη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού για τη σύσταση προσωπικών εταιριών, την τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού τους, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων τους, καθώς και τη λύση τους.

 • null

  Τη σύνταξη του καταστατικού σύστασης κεφαλαιουχικών εταιριών, τη σύνταξη πρακτικών της γενικής συνέλευσης σχετικά με την τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού τους, την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου τους, την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου τους, τη σύνταξη πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και τη σύνταξη εξωεταιρικών συμφωνιών μετόχων.

 • null

  Την διενέργεια νομικού ελέγχου και τη σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών σχετικά με την αγοραπωλησία εταιρικών μεριδίων, μετοχών, επιχειρήσεων ως σύνολο, καθώς και επιμέρους περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων.

 • null

  Τη νομική και δικαστική εκπροσώπηση εταίρων ή διαχειριστών προσωπικών εταιριών σε υποθέσεις που σχετίζονται με την ανάκληση του διαχειριστή της εταιρίας, την έξοδο ή τον αποκλεισμό εταίρου, τον διορισμό προσωρινής διοίκησης της εταιρίας, τη λύση της εταιρίας, την αντικατάσταση εκκαθαριστή.

 • null

  Τη νομική και δικαστική εκπροσώπηση μετόχων ή μελών του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας σε υποθέσεις που σχετίζονται με την προσβολή απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή του διοικητικού συμβουλίου της ως άκυρης, ακυρώσιμης ή ανυπόστατης, τη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου, τον ορισμό προσωρινής διοίκησης, την κήρυξη της ακυρότητας ανώνυμης εταιρίας, τη λύση της, κ.α.

Υποθέσεις εταιρικού δικαίου που έχει αναλάβει το γραφείο μας είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: