Πώς κηρύσσεται απόφαση διαζυγίου αλλοδαπού δικαστηρίου εκτελεστή στην Ελλάδα;

Από τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 780, 905 παρ. 4 και 323 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, η οποία αφορά μεν στην προσωπική κατάσταση, εμπίπτει δε στις, κατά το ελληνικό δίκαιο, ως δίκαιο της lex fori (ΕφΑθ 727/2006, ΕλλΔνη 2007, σελ. 1708· ΠολΠρωτΑθ 9970/1997, ΕλλΔνη 1998/677· ΜονΠρωτΘεσ 14678/2010, ΤΝΠ Ισοκράτης· ΜονΠρωτΠειρ 262/2009, […]

Τι περιλαμβάνει το βιβλίο μετόχων της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του νόμου 4548/2018;

Στο βιβλίο μετόχων καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την ηλεκτρονική τήρηση του […]

Τι είναι το μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος- διαχειριστής) σύμφωνα με το άρθρο 115 ν. 4548/2018;

Σύμφωνα με το άρθρο 115 ν. 4548/2018, αντί διοικητικού συμβουλίου, το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας μπορεί να προβλέπει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και […]

Kανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου

Με την εγκύκλιο 103399/27-10-2022 του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ., Διεύθυνση Εταιρειών, Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: “Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)”, ενόψει της θεσμοθέτησης του εθνικού Μητρώου […]

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ο διορισμός προσωρινής διοίκησης ανώνυμης εταιρείας από το δικαστήριο;

Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, μόνο 1) αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση ή 2) αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου. Με την πρόβλεψη αυτή επιδιώκεται η προστασία των συμφερόντων του νομικού προσώπου και των τρίτων (εταίρων, πιστωτών) που […]

Ποιοι είναι οι λόγοι λύσης μιας προσωπικής εμπορικής εταιρείας;

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 259 του νόμου 4072/2012 η ομόρρυθμη εταιρεία λύεται 1) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, 2) με απόφαση των εταίρων, 3) με την κήρυξή της σε πτώχευση και 4) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Η εκ μέρους εταίρου καταγγελία της εταιρείας έχει […]

Άρθρο 96 ν. 5007/2022: Το ανώτατο όριο αναπροσαρμογής του μισθώματος για τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων του 2023

Με την διάταξη του άρθρου 96 ν. 5007/2022 καθορίσθηκε ανώτατο όριο αναπροσαρμογής μισθώματος για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2023. Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη για τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995, επιτρέπεται, από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, αναπροσαρμογή […]

Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει την ίδια ή παρόμοια επωνυμία με την επιχείρησή μου;

Η εμπορική επωνυμία ανήκει στα διακριτικά, γνωρίσματα του προσώπου, προσδιορίζει υποχρεωτικά στις συναλλαγές το φορέα της επιχείρησης (επιχειρηματία) και διαφοροποιείται τόσο από το ιδιαίτερο γνώρισμα της επιχείρησης ή του εμπορικού καταστήματος της (διακριτικό τίτλο) όσο και από τα διακριτικά γνωρίσματα των προϊόντων της επιχείρησης (σήμα και ιδιαίτερος σχηματισμός). Το δικαίωμα στην εμπορική επωνυμία αποκτάται με […]

Κάποιος μιμείται τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησής μου. Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Διακριτικό γνώρισμα συνιστά το όνομα του επιχειρηματία ή η επωνυμία της επιχείρησής του (γνωρίσματα διακριτικά του φορέα της επιχείρησης), ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησής του ή του καταστήματος του, καθώς και κάθε άλλο ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα ή και σημείο τους, που θεωρείται ως τέτοιο κατά τις συναλλαγές, σύμφωνα με το ν. 146/1914 για τον αθέμιτο […]

Increase in the minimum value of property required for Greek Golden Visa, applicable in specific areas

According to article 91 of Law no 4007/2022, in specific areas the minimum value of the property that must be acquired to grant eligibility for Greek Golden Visa (permanent residence permit for investors) increased to 500.000,00 euros and investors shall have to invest only in one (1) property to reach said threshold of 500.000,00 euros. […]