Υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα με αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου


Δυνάμει απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου έγινε δεκτή η αίτηση που υποβάλαμε για λογαριασμό εντολέως μας, η οφειλή του οπoίου προς τις τράπεζες ανερχόταν στο ποσό των 114.821,82 ευρώ. Δυνάμει της παραπάνω απόφασης το Δικαστήριο δέχθηκε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι θετικές κι ελλείπουν οι αρνητικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν. 3869/2010. Το Δικαστήριο όρισε ότι από τον Ιανουάριο του 2023 και για 3 έτη ο αιτών δεν θα καταβάλει κανένα ποσό στις τράπεζες (μηδενικές καταβολές), ενώ από τον Ιανουάριο του 2026 και για 20 έτη θα εξοφλήσει το ποσό των 85.000 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις των 354,16 ευρώ έκαστη, η οποία (δόση) θα καταβάλλεται συμμέτρως προς τις τράπεζες,  με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής. Τέλος, εξαιρέθηκε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του από την εκποίηση.

Δυνάμει έτερης απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου έγινε δεκτή η αίτηση που υποβάλαμε για λογαριασμό εντολέως μας, η οφειλή του οπoίου προς τις τράπεζες ανερχόταν στο ποσό των 127.000 ευρώ, ενώ παράλληλα είχε συμβληθεί ως εγγυητής σε στεγαστικό δάνειο ύψους 245.142,65 ευρώ.  Δυνάμει της παραπάνω απόφασης το Δικαστήριο δέχθηκε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι θετικές κι ελλείπουν οι αρνητικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν. 3869/2010. Το Δικαστήριο όρισε ότι από τον Ιανουάριο του 2023 και για 3 έτη ο αιτών θα καταβάλει μηνιαία δόση 50 ευρώ, η οποία (δόση) θα καταβάλλεται συμμέτρως προς τις τράπεζες,  ενώ από τον Ιανουάριο του 2026 και για 25 έτη θα εξοφλήσει το ποσό των 120.000 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις των 400 ευρώ έκαστη, η οποία (δόση) θα καταβάλλεται συμμέτρως προς τις τράπεζες, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής. Τέλος, εξαιρέθηκε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του από την εκποίηση.