ΔΙΚΑΙΟ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Εμπράγματο Δίκαιο ﹥﹥﹥﹥ Ακίνητα ﹥﹥﹥﹥ Ακίνητη Περιουσία ﹥﹥﹥﹥ Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας ﹥﹥﹥﹥ Δίκαιο Ακινήτων ﹥﹥﹥﹥ Συναλλαγές με Ακίνητα ﹥﹥﹥﹥ Μεταβιβάσεις Ακινήτων ﹥﹥﹥﹥ Αγοραπωλησία ακινήτων ﹥﹥﹥﹥ Μισθώσεις Ακινήτων ﹥﹥﹥﹥ Κτηματολόγιο ﹥﹥﹥﹥ Μόνιμη Άδεια Διαμονής Επενδυτή (Golden Visa)

Παρέχουμε νομική υποστήριξη στους εντολείς μας για την υλοποίηση των επενδύσεών τους σε ακίνητα στην Ελλάδα. Η νομική υποστήριξη που παρέχουμε στους εντολείς μας αφορά κατηγορίες ακινήτων, όπως κατοικίες, εμπορικά ακίνητα, τουριστικά ακίνητα και ξενοδοχειακές μονάδες.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • null

  Το νομικό έλεγχο του ακινήτου, την έρευνα στο Κτηματολόγιο, τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, των τίτλων του ιδιοκτήτη, τον έλεγχο των βαρών που έχουν εγγραφεί επί του ακινήτου.

 • null

  Το νομικό σχεδιασμό της επένδυσης και της χρηματοδότησης της επένδυσης, το νομικό έλεγχο και την διαπραγμάτευση του περιεχομένου της εκάστοτε σύμβασης ή συμβολαίου που θα καταρτισθεί.

 • null

  Τον συντονισμό των ενεργειών και την συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων και πιστοποιητικών για την ολοκλήρωση της εκάστοτε συμφωνίας ή συμβολαίου και την υλοποίηση της επένδυσης.

 • null

  Την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την κατάθεση αίτησης για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή (Golden Visa).

 • null

  Την εξωδικαστική διευθέτηση των διαφορών των εντολέων μας που σχετίζονται με ακίνητα με την εξεύρεση αμοιβαίως αποδεκτών λύσεων.

 • null

  Την δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας σε διαφορές που σχετίζονται με ακίνητα και άγονται ενώπιον των δικαστηρίων.

Υποθέσεις εμπραγμάτου δικαίου που έχει αναλάβει το γραφείο μας είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: