Νέο δίκαιο για τις ψηφιακές συναλλαγές


Ο νόμος 4967/2022 ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη τις Οδηγίες 2019/770/ΕΕ και 2019/771/ΕΕ. Με το νόμο 4967/2022 εκσυγχρονίζονται οι ρυθμίσεις για την πώληση (513 ΑΚ επ.), με την εισαγωγή κανόνων για την πώληση πράγματος με ψηφιακά στοιχεία, αναδιαρθρώνεται η ευθύνη του πωλητή για μη ανταπόκριση του πράγματος στη σύμβαση (534 ΑΚ επ.), εισάγεται ένας νέος συμβατικός τύπος, ήτοι η σύμβαση παροχής ψηφιακού αντικειμένου και αναπροσαρμόζεται σειρά διατάξεων του νόμου 2251/1994. Παρατίθενται συνοπτικά οι σημαντικότερες από τις εν λόγω τροποποιήσεις:

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 513Α ΑΚ οι διατάξεις για την πώληση εφαρμόζονται και στην πώληση πράγματος με ψηφιακά στοιχεία, αν τα ψηφιακά στοιχεία αποτελούν μέρος της σύμβασης πώλησης, ανεξάρτητα αν αυτά παρέχονται από τον πωλητή ή τρίτο. Ως πράγμα με ψηφιακά στοιχεία νοείται κάθε κινητό πράγμα που επιτελεί λειτουργίες που προϋποθέτουν ενσωματωμένο ή διασυνδεδεμένο ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακές υπηρεσίες. Ως ψηφιακό περιεχόμενο νοούνται τα δεδομένα που παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή. Ως ψηφιακή υπηρεσία νοείται η υπηρεσία που παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαμοιράζει, αποκτά πρόσβαση ή να αλληλεπιδρά σε δεδομένα σε ψηφιακή μορφή.
  2.  Σύμφωνα με τις διατάξεις των νέων άρθρων 535 έως 538 ΑΚ το πράγμα δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση όταν έχει πραγματικά ελαττώματα ή έχει εγκατασταθεί πλημμελώς ή περιορίζεται η χρήση του λόγω δικαιώματος τρίτου ή – επί πράγματος με ψηφιακά στοιχεία – δεν παρέχονται οι προβλεπόμενες ενημερώσεις. Κατά συνέπεια, είναι κύρια υποχρέωση του πωλητή να παραδώσει πράγμα που ανταποκρίνεται στη σύμβαση και όχι μόνο εγγυητική ευθύνη του.
  3. Σύμφωνα με το νέο άρθρο 535Α ΑΚ ορίζονται οι υποκειμενικές προϋποθέσεις ανταπόκρισης, που πρέπει να συγκεντρώνει το πωληθέν πράγμα προκειμένου να αποκλειστεί η συνδρομή πραγματικού ελαττώματος. Κριτήριο για την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτών είναι η τήρηση του περιεχομένου της συμφωνίας πωλητή και αγοραστή, που υπερισχύει από τυχόν αντίθετες ρυθμίσεις στο νόμο. Πωλητής και αγοραστής μπορούν να προσθέσουν και άλλες ιδιότητες που  πρέπει να έχει το πράγμα για να ανταποκρίνεται στη σύμβαση.
  4. Με το νέο άρθρο 535Β ΑΚ προβλέπονται οι αντικειμενικές προϋποθέσεις ανταπόκρισης που πρέπει να συγκεντρώνει το πωληθέν πράγμα για να αποκλειστεί η συνδρομή πραγματικού ελαττώματος. Από τις διατάξεις των άρθρων 535Α και 535Β ΑΚ προκύπτει ότι το πωληθέν πράγμα βαρύνεται με πραγματικό ελάττωμα, αν δεν συγκεντρώνει σωρευτικά και τις υποκειμενικές και τις αντικειμενικές προϋποθέσεις ανταπόκρισης στη σύμβαση. Η συμφωνία όμως των μερών για τη διαφοροποίηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων στο άρθρο 535Β ΑΚ υπερισχύει.
  5. Σύμφωνα με το άρθρο 536 ΑΚ εάν η πλημμελής εγκατάσταση οφείλεται σε ατελείς οδηγίες εγκατάστασης του πωλητή ή και του παρόχου των ψηφιακών στοιχείων, συνιστά πραγματικό ελάττωμα του πράγματος και για την περίπτωση πώλησης πράγματος με ψηφιακά στοιχεία.
  6. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 537 ΑΚ η προσβολή δικαιώματος τρίτου, π.χ. δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, που περιορίζει ολικά ή μερικά τη χρήση του κινητού πράγματος συνιστά αυτοτελή λόγο μη ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση.
  7. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 538 ΑΚ εισάγεται υποχρέωση του πωλητή πράγματος με ψηφιακά στοιχεία παροχής όλων των  απαιτούμενων ενημερώσεων επικαιροποίησης των ψηφιακών στοιχείων, ώστε το πράγμα να ανταποκρίνεται στη σύμβαση. Οι επικαιροποιήσεις αυτές δεν συνιστούν αναβάθμιση των ψηφιακών στοιχείων, αλλά τείνουν μόνο στο να διατηρεί το πράγμα τις λειτουργικές δυνατότητες που είχε κατά το χρόνο της παράδοσής του και μετά από αυτόν.