Μπορεί να γίνει σύσταση ΙΚΕ με την χρήση καταστατικού που έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα;


Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 5 ν. 4072/2012 το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ) και οι τροποποιήσεις του, εφόσον είναι ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και οι αποφάσεις των εταίρων της και τα πρακτικά μπορούν να συντάσσονται και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 14 του ν. 3419/ 2005 (Α 297). Στις σχέσεις της εταιρείας και των εταίρων με τους τρίτους υπερισχύει το κείμενο στην ελληνική. Το άρθρο 14 του ν. 3419/2005 έχει καταργηθεί και σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 48 ν. 4919/2022, οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να γίνουν σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από αίτηση των υπόχρεων προς την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον τα προς καταχώριση έγγραφα συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Αν διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., υπερισχύει η καταχώριση στην ελληνική γλώσσα.