Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει την ίδια ή παρόμοια επωνυμία με την επιχείρησή μου;


Η εμπορική επωνυμία ανήκει στα διακριτικά, γνωρίσματα του προσώπου, προσδιορίζει υποχρεωτικά στις συναλλαγές το φορέα της επιχείρησης (επιχειρηματία) και διαφοροποιείται τόσο από το ιδιαίτερο γνώρισμα της επιχείρησης ή του εμπορικού καταστήματος της (διακριτικό τίτλο) όσο και από τα διακριτικά γνωρίσματα των προϊόντων της επιχείρησης (σήμα και ιδιαίτερος σχηματισμός).

Το δικαίωμα στην εμπορική επωνυμία αποκτάται με κριτήριο την αρχή της προτεραιότητας ως προς την πραγματική χρησιμοποίησή της στις συναλλαγές, η δε προβλεπόμενη καταχώρησή της έχει μόνο δηλωτικό χαρακτήρα και στηρίζει μαχητό τεκμήριο, ότι εκείνος που προηγήθηκε χρονικά είναι ο πραγματικός δικαιούχος.

Σύμφωνα την διάταξη του άρθρου 13 του νόμου 146/1914 για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, όποιος στις συναλλαγές χρησιμοποιεί την εμπορική επωνυμία άλλου με τρόπο, που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με την εμπορική επωνυμία, που άλλος μεταχειρίζεται νόμιμα, μπορεί να υποχρεωθεί από τον τελευταίο σε παράλειψη της χρήσης. Η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης από τη χρήση εμπορικής επωνυμίας δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε ότι το αντικείμενο δραστηριότητας των δύο επιχειρήσεων συμπίπτει ή είναι όμοιο, αφού αυτή αφορά τον φορέα της επιχείρησης και συνδέεται με τη φερεγγυότητα και την καλή συναλλακτική πίστη αυτού.

Με την διάταξη αυτή αποσκοπείται η προστασία του καταναλωτικού κοινού από τον κίνδυνο σύγχυσης, που συνεπάγεται η παράνομη χρήση στις συναλλαγές της εμπορικής επωνυμίας άλλου προσώπου, πρωτίστως όμως αποσκοπείται η προστασία του ίδιου του δικαιούχου από τον κίνδυνο να μειωθεί η φήμη της επιχείρησής του ή αναλόγως να απολέσει αυτή πελάτες, λόγω της σύγχυσης που ενδέχεται να προκληθεί από την παράνομη χρήση της επωνυμίας της από τρίτους, που στόχο έχουν να προσεταιρισθούν τους πελάτες της, εκμεταλλευόμενοι τη μέχρι τότε καλή φήμη της.

Το δικαίωμα στην εμπορική επωνυμία είναι απόλυτο και κάθε προσβολή του είναι παράνομη, εάν δεν συντρέχει λόγος που να αίρει τον παράνομο χαρακτήρα της. Η προσβολή συντελείται, είτε με μόνη την αμφισβήτηση του δικαιώματος είτε με τη χρήση της εμπορικής επωνυμίας από άλλον. Ο παράνομος χαρακτήρας της προσβολής έγκειται στην χρήση της εμπορικής επωνυμίας με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Για την δημιουργία κινδύνου σύγχυσης λαμβάνεται υπόψη η συνολική εντύπωση, η οποία προκαλείται στο μέσο, μέτριων γνώσεων, παρατηρητικότητας και προσοχής καταναλωτή.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σε περίπτωση παράνομης προσβολής του δικαιώματος στην εμπορική επωνυμία, ο δικαιούχος έχει αξίωση για την άρση της παράνομης προσβολής και για την παράλειψή της στο μέλλον, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του προσβολέα. Εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα του προσβολέα, ο δικαιούχος έχει αξίωση για αποζημίωση και εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.