Κεφάλαιο Γ του Ν. 5038/2023: Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης (άδεια διαμονής τύπου «Ε.2»)


Στο κεφάλαιο Γ του Ν. 5038/2023 περιλαμβάνονται διατάξεις που εφαρμόζονται σε πολίτες τρίτων χωρών, που αιτούνται εισόδου και διαμονής στην ελληνική επικράτεια στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου με σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση ή έχουν γίνει δεκτοί στην Ελλάδα στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης ως διευθυντικά στελέχη, ειδικευμένοι εργαζόμενοι ή ασκούμενοι εργαζόμενοι.

Στην διάταξη του άρθρου 54 Ν. 5038/2023 προβλέπεται η διαδικασία για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης. Ειδικότερα, ο πολίτης που υποβάλλει αίτηση εισδοχής στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης, υποβάλλει υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα:

α) Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από την Ελλάδα και φέρει εθνική θεώρηση εισόδου για τον σκοπό της ενδοεταιρικής μετάθεσης, εφόσον απαιτείται. Η περίοδος ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την αρχική διάρκεια της άδειας διαμονής. Οι αρμόδιες προξενικές αρχές της χώρας χορηγούν στον πολίτη τρίτης χώρας κάθε διευκόλυνση για τη χορήγηση της απαιτούμενης θεώρησης,

β) Αποδεικτικά στοιχεία ότι η οντότητα υποδοχής και η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων,

γ) Πιστοποιητικά των τελευταίων τριών (3) μηνών για την οντότητα υποδοχής και για την επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, από το οικείο Επιμελητήριο ή άλλη δημόσια αρχή που βεβαιώνει τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία των εταιρειών και των προσώπων που δεσμεύουν τις εταιρείες με την υπογραφή τους,

δ) Αντίγραφο καταστατικού της οντότητας υποδοχής,

ε) Σύμβαση εργασίας και επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων από τον εργοδότη με το περιεχόμενο που προβλέπει το εν λόγω άρθρο 54 Ν. 5038/2023,

στ) Αποδείξεις απασχόλησης εντός της ιδίας επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων, για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς μήνες αμέσως πριν από την ημερομηνία της ενδοεταιρικής μετάθεσης όσον αφορά στα διευθυντικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζόμενους, και τουλάχιστον για έξι (6) συνεχείς μήνες πριν από την ίδια ημερομηνία όσον αφορά στους ασκούμενους εργαζόμενους,

ζ) Τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πολίτης τρίτης χώρας διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται στην οντότητα υποδοχής, στην οποία πρόκειται να μετατεθεί σε θέση διευθυντικού στελέχους ή ειδικευμένου εργαζομένου, ή όσον αφορά τους ασκούμενους εργαζόμενους, ότι διαθέτει τους απαιτούμενους πανεπιστημιακούς τίτλους,

η) Δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι πληροί τις προϋποθέσεις, που έχουν τεθεί για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, στο οποίο αναφέρεται η αίτηση,

θ) Βεβαίωση ασφάλισης ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, ή ότι έχει υποβάλει αίτηση για ασφάλιση ασθενείας που καλύπτει όλους τους κινδύνους που συνήθως καλύπτονται για τους ημεδαπούς για τις περιόδους κατά τις οποίες δεν του παρέχεται ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη και αντίστοιχα δικαιώματα σε παροχές λόγω της σύμβασης εργασίας του ή σε συνδυασμό με αυτήν.

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 55 παρ. 2-10 Ν. 5038/2023 οι πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικώς μετατιθέμενου που έχει εκδοθεί από άλλο πρώτο κράτος μέλος μπορούν, βάσει της εν λόγω άδειας και ενός (1) έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου, να εισέρχονται, να διαμένουν και να εργάζονται στην Ελλάδα. Οι πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, δικαιούνται να διαμείνουν στην Ελλάδα και να εργαστούν σε κάθε άλλη οντότητα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών κατ’ ανώτατο όριο, εντός οποιουδήποτε διαστήματος εκατόν ογδόντα (180) ημερών, στο πλαίσιο βραχείας κινητικότητας, με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος. Για τον σκοπό αυτόν, απαιτείται η οντότητα υποδοχής του πρώτου κράτους μέλους μετάθεσης να κοινοποιεί στη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου την πρόθεση του ενδοεταιρικώς μετατιθέμενου να εργαστεί σε οντότητα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος μετάθεσης και οι οποίοι προτίθενται να διαμείνουν στην Ελλάδα και να εργαστούν σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα που είναι εγκατεστημένη στην Επικράτειά της και ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων, για διάστημα άνω των ενενήντα (90) ημερών, στο πλαίσιο μακράς κινητικότητας, μπορούν να παραμείνουν και να εργαστούν στην Ελλάδα με βάση την άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος και κατά τη διάρκεια της ισχύος της, σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 10 του άρθρου 55 Ν. 5038/2023.