Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα (άδεια διαμονής τύπου «Β1»)


Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 96 του ν. 5038/2023 με τον τίτλo “Στρατηγικοί επενδυτές (φυσικά πρόσωπα – μέλη Δ.Σ., μέτοχοι) (άδεια διαμονής τύπου «Β1»)” με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν πρότασης της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία αφορά στην επιβεβαίωση του χαρακτηρισμού της επένδυσης ως στρατηγικής και τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής, δύναται να χορηγηθεί άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε έως πέντε (5) πολίτες τρίτων χωρών, μέλη της διοίκησης ή/και μετόχους αλλοδαπού νομικού προσώπου, φορέα στρατηγικής επένδυσης της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4864/2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 4864/2021 για όσο διάστημα υφίσταται η εργασιακή σχέση με τον φορέα της στρατηγικής επένδυσης, όσα από τα στελέχη αυτά δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, θεωρείται ότι διατηρούν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης και στον σύζυγο ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης υπό την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015, εφόσον ο σύζυγος ή το άλλο μέρος δεν ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και στα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, όπως αυτά προσδιορίζονται στην περ. 5 της παρ. Α’ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014.

Στην άδεια διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών που χορηγείται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 96 του ν. 5038/2023, αναγράφεται «Β1. Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα» και στο πεδίο «Παρατηρήσεις» η επαγγελματική ιδιότητα του κατόχου.