Άδεια διαμονής για πραγματοποίηση επένδυσης μέσω σύστασης και λειτουργίας επιχείρησης (άδεια διαμονής τύπου «Β.2»)


Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 97 του ν. 5038/2023 με τον τίτλο “Άδεια διαμονής για πραγματοποίηση επένδυσης μέσω σύστασης και λειτουργίας επιχείρησης (φυσικά πρόσωπα μέλη Δ.Σ., μέτοχοι – εταίροι) – (άδεια διαμονής τύπου «Β.2»)” με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία αφορά τον χαρακτηρισμό της επένδυσης και τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής, δύναται να χορηγηθεί άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα για να συστήσουν και να λειτουργήσουν επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα για πραγματοποίηση επένδυσης ελάχιστου ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00) που θα έχει θετικές συνέπειες στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία. Αν η επένδυση πραγματοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο και αναλόγως του ύψους της επένδυσης, μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής στην Ελλάδα μέχρι τριών (3) πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είτε είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μετέχουν στο κεφάλαιο του ημεδαπού νομικού προσώπου με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), είτε είναι διαχειριστές αυτού, είτε είναι νόμιμοι εκπρόσωποί του, άνευ αποζημίωσης.