Άδεια διαμονής για μετόχους- εταίρους, μέλη ΔΣ, διαχειριστές, νομίμους εκπροσώπους ημεδαπών εταιρειών ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα (άδεια διαμονής τύπου «Β.3»)


Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 98 του ν. 5038/2023 με τον τίτλο “Στελέχη εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα, θυγατρικές αλλοδαπών εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (μέτοχοι – εταίροι, μέλη Δ.Σ., διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι) – (άδεια διαμονής τύπου «Β.3»)” με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης και τη σκοπιμότητα χορήγησης, δύναται να χορηγηθεί άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών που εντάσσονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Πολίτες τρίτων χωρών, που είτε μετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) στο κεφάλαιο ημεδαπής εταιρείας με ποσό καταβληθέν από τους ίδιους σε μετρητά τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ και οι αντίστοιχοι τίτλοι που κατέχουν είναι ονομαστικοί, εφόσον, με την επιφύλαξη του άρθρου 94, προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή σχετική βεβαίωση της εταιρείας στην οποία μετέχουν, αρμοδίως υπογεγραμμένη και επικυρωμένη, είτε μετέχουν σε ημεδαπή εταιρεία, της οποίας οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα και η ονομαστική αξία των τίτλων (μετοχών) που κατέχουν ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ, εφόσον, με την επιφύλαξη του άρθρου 94, προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή βεβαίωση που εκδίδεται από την επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α’ 14), η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α του ίδιου νόμου, ή το πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, που τηρεί τον σχετικό λογαριασμό χειριστή.

β) Πολίτες τρίτων χωρών μέλη διοικητικών συμβουλίων, νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές, στους οποίους δεν καταβάλλεται αμοιβή, ημεδαπών εταιρειών, καθώς και νόμιμοι εκπρόσωποι υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, που ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα και έχουν ενεργητικό ή κύκλο εργασιών της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής περιόδου τουλάχιστον τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, εφόσον, με την επιφύλαξη του άρθρου 94, προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή την πράξη ή απόφαση του αρμοδίου οργάνου, βάσει της οποίας κατέχουν τη θέση αυτήν και αν προβλέπεται δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τη σχετική καταχώριση, καθώς και τα επίσημα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής περιόδου της εταιρείας.