Υπ’ αρ. 255/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών


Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αρ. 255/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών υπό την ισχύ του Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», η ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ρυθμιζόταν από τη διάταξη του άρθρου 22α, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι τη θέση σε ισχύ του Ν. 4548/2018 «Περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», ήτοι την 1η Ιανουάριου 2019 (άρθρο 190 του Νόμου αυτού), ενώ στη διάταξη του άρθρου 22β προβλέπονταν καταρχάς τα πρόσωπα και η διαδικασία άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού της συμβουλίου, ρυθμιζόταν δηλαδή το ζήτημα των νομιμοποιούμενων στην άσκηση της παραπάνω εταιρικής αγωγής και, συνεπώς, των φορέων των ασκούμενων δικαιωμάτων, όπως αυτοί ορίζονται από το ουσιαστικό δίκαιο. Αντίστοιχες διατάξεις περιλαμβάνει και ο ανωτέρω Ν. 4548/2018, όπου στη μεν διάταξη του άρθρου 102 ορίζονται οι προϋποθέσεις ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, στις δε διατάξεις των άρθρων 104 και 105 εκείνες υπό τις οποίες μπορεί συγκεκριμένο ποσοστό της μειοψηφίας των μετόχων (1/20 κατ’ ελάχιστον, αντί του 1/10 που προέβλεπε η διάταξη του άρθρου 22β του Ν. 2190/1920) να ζητήσει την άσκησή της και σε περίπτωση αδράνειας της εταιρείας να υποβάλει αίτηση διορισμού ειδικού προς τούτο εκπροσώπου. Επομένως, όπως συνέβαινε, αντίστοιχα, και υπό τον προϊσχύσαντα Ν. 2190/1920, αν το αίτημα προς το διοικητικό συμβούλιο ή η απευθείας αίτηση για διορισμό ειδικού εκπροσώπου, σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει απόφαση επί της αίτησης της μειοψηφίας (άρθρο 105 παρ. 1 περ. δ του Ν. 4548/2018) υποβληθούν από ποσοστό της μειοψηφίας των μετόχων μικρότερο από το προβλεπόμενο στο νόμο, τότε ελλείπει η ενεργητική νομιμοποίηση τόσο για το διορισμό ειδικού εκπροσώπου, όσο και για την άσκηση της εταιρικής αγωγής, οι προϋποθέσεις της οποίας ανάγονται στο ουσιαστικό δίκαιο. Εξάλλου, κατά τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 187 παρ. 15 του Ν. 4548/2018, σε σχέση με τη διαχρονική εφαρμογή των διατάξεών του, που ρυθμίζουν την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και άλλων προσώπων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ΕισΝΑΚ, η πρώτη από τις οποίες αναφορικά με τις ενοχές, ορίζει ότι, εάν τα δικαιοπαραγωγικά τους αίτια συντελέστηκαν πριν την εισαγωγή του, διέπονται και μετά την εισαγωγή του από το προϊσχύσαν δίκαιο και, ως εκ τούτου, το ουσιαστικό ζήτημα της ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας διέπεται από το νομικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον χρόνο που έλαβαν χώρα τα παραγωγικά της ευθύνης αίτια, με αποτέλεσμα εάν τα τελευταία συντελέστηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 να διέπεται από το Ν. 2190/1920 (ΜονΕφΠειρ 132/2020 ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»).

Πηγή: Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Νόμος

Leave a reply